หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภา เทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานประชุมสภา เทศบาล
ผลการปฎิบัติงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

พรบ.ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวสารเทศบาล กิจกรรมเทศบาล สินค้าชุมชนเทศบาล กระดานข่าวเทศบาล สายตรงนายกเทศมนตรี สถานที่ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลคำบลบ้านเชี่ยน
 
 
 
  หัวข้อข่าว : เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
  รายละเอียดข่าว :

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท   มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๕  มาตรา  ๒๓   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒   และข้อ  8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๗/๒๕๕6 เมื่อวันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน  จึงประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน ๘  ตำแหน่ง  ดังต่อไปนี้

. ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง
.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จำนวน   ๑   ตำแหน่ง ดังนี้

๑.๑ ตำแหน่งช่างโยธา ๑                                                               จำนวน           ๑        อัตรา

.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๒  จำนวน   ๔  ตำแหน่ง ดังนี้

๑.๒.๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒                         จำนวน          ๑     อัตรา
๑.๒.๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ๒                          จำนวน          ๑     อัตรา
๑.๒.๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ๒                                จำนวน          ๑     อัตรา
๑.๒.๔ ตำแหน่งนายช่างโยธา  ๒                                                     จำนวน          ๑     อัตรา

.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  จำนวน   ๓  ตำแหน่ง  ดังนี้

๑.๓.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓                  จำนวน       ๑        อัตรา
๑.๓.๒ ตำแหน่งนิติกร ๓                                                                     จำนวน       ๑        อัตรา
๑.๓.๓ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๓                                                  จำนวน       ๑        อัตรา

   
  [แนบไฟล์] :
     
    - นิติกร.pdf
    - นายช่างโยธา.pdf
    - นักวิชาการศึกษา.pdf
    - ช่างโยธา.pdf
    - เจ้าหน้าที่วิเคราะห ์นโยบายและแผน.pdf
    - เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข.pdf
    - เจ้าพนักงานจัดเก็บร ายได้.pdf
    - เจ้าพนักงานการเงิน.pdf